ما كيستيم؟

به نام آفریدگار بزرگ

ارغوان نشریه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که به مسایل افغانستان و جهان می پردازد. ارغوان به هیچ حزب و گروه سیاسی وابسته نیست.  اما متعهد به ارزش های والای اسلامی، منافع علیای مردم افغانستان، احترام به انسانیت و کرامت انسانیست. مطالب نشر شده در ارغوان دیدگاه های نویسنده مطالب را بازتاب می دهد و الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه ارغوان نیست. کاپی از مطالب ارغوان با ذکر ماخذ مجاز است

پاسخ دهید