سوپر ویزه – اقدام جدید دولت کانادا برای بهم پیوستن خانواده های مهاجر

سوپر ویزه – اقدام جدید دولت کانادا برای بهم پیوستن خانواده های مهاجر

عبدالرحیم احمد پروانی

وزارت شهروندی و مهاجرت و چند فرهنگی کانادا  در اعلامیه یی رسمی که به تاریخ چهارم نوامبر دو هزار و یازده به نشر رسید، اعلام کرد که کانادا اقدامات فوری را برای کاهش مدت انتظار کسانی  که به حیث پدر و مادر و یا پدر کلان یا مادر کلان به کانادا اسپانسر شده اند، انجام می دهد[1].

در این اعلامیه که به امضای جیسون کینی وزیر شهروندی و مهاجرت کانادا رسیده، آمده است که مدت انتظار برای کسانی که در صنف  خانواده گی   اسپانسر می شوند، فعلن بیش از هفت سال است. اگر کاری در این راستا صورت نگیرد، این مدت به مرور زمان افزایش می یابد.  برای رسیده گی به درخواست هایی که تا حال ارایه شده و تعداد شان تا حال به هزاران می رسد، تسریع کار و کاهش مدت انتظار و همچنان اطمینان از اینکه برنامه اسپانسر کردن والدین و پدر کلان ها و مادر کلان ها  برای درازمدت کارآ است، باید اقداماتی صورت بگیرد.

از مدت ها قبل طولانی بودن مدت انتظار برای کسانی که یکی از نزدیکان خود را به کانادا اسپانسر کرده اند، هم در مجامع رسمی و هم بین درخواست کننده گان به یک موضوع مهم مبدل گشته بود. انبار شدن هزاران درخواست که بدون شک انتظار طولانی را به بار می آورد و هم چنین سیاست جدید دولت محافظه کار کانادا در مورد مسئله مهاجرت در مجموع، دولت کانادا را مجبور ساخت تا بالاخره به چنین اقدامی دست یازد.

برای پی بردن به اهمیت این اقدام لازم است تا نگاه کوتاه و گذرایی به سیستم پذیرش مهاجرین در کانادا بیندازیم.

کانادا کشور مهاجرین است. از بدو ایجاد تا امروز آغوش کانادا برای پذیرفتن مهاجرین تحت کتگوری های مختلف باز بوده است. دولت کانادا در چهار کتگوری مهاجر می پذیرد: صنف خانواده گی، صنف اقتصادی، پناهنده گان و متفرقه.

صنف خانواده گی: هر کسی که شهروند کانادا بوده یا ویزای اقامت دایمی کانادا را به دست آورده باشد، می تواند (تحت شرایطی) نزدیکترین اعضای خانواده خود را (همسر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، فرزند، خواهر و برادر) اسپانسر کند.

صنف اقتصادی: کسانی که به آن ها ماهرین رشته های مختلف شغلی گفته می شود و سرمایه گذاران در این کتگوری می توانند درخواست مهاجرت به کانادا بدهند.

پناهنده گان: به اساس تعریف رسمی و قبول شده سازمان ملل متحد  پناهنده به کسی گفته می شود که به خاطر ترس از شکنجه، به دلیل عضویت در یکی از حزب های سیاسی، اجتماعی و یا گروه های مذهبی و نژادی ، مورد حمایت کشور خود نباشد و در خارج از وطن خویش زندگی کند و ترس از برگشت به کشوررا داشته باشد. معمولن این افراد ثبت کمیساری عالی ملل متحد برای پناهنده گان بوده و دولت کانادا از طریق همین کمیساری مطابق برنامه سالانه خود پناهنده می پذیرد.

متفرقه: دولت کانادا افرادی را به دلایل انسانی که به نحوی زنده گی شان در سرزمین خود شان به خطر مواجه است، می پذیرد.

باید گفت که هر صنف یا کلاس کتگوری های مختلفی دارند. طور نمونه

هزاران نفر سالانه تحت همین چهار کتگوری به کانادا مهاجرت می کنند. به طور نمونه در سال 2010، یکصد و سی و هفت هزار نفر در همین کتگوری ها به کانادا آمده اند.

جدول زیر تعداد مهاجرین را که در سال 2010 به کانادا آمده اند، نشان می دهد:

صنف خانواده گی

صنف اقتصادی

پناهنده گان

متفرقه

مجموع

24934

94959

12090

4347

137000

جدول یک –  تعداد مهاجرین پذیرفته شده به کانادادر سال 2010 [2]

در حال حاضر بیشتر از یکصد و شصت و پنجهزار والدین و پدر کلان و مادر کلان که درخواست آمدن به کانادا را کرده اند، منتظر فیصله نهایی دولت استند. در پهلوی آن هر سال دولت کانادا نزدیک به سی و هشت هزار درخواست جدید در همین زمینه به دست می آورد. ناگفته پیداست که اگر اقدامی در این زمینه صورت نگیرد، تعداد درخواست هایی که بدون بررسی باقی می مانند هر سال بیشتر گردیده و مدت انتظار کسانی که  برای آوردن والدین و یا پدر و یا مادر کلان خود به کانادا اقدام کرده اند، خود به خود افزایش می یابد. از این جاست که دولت کانادا مجبور گردیده است برای رفع این معضل راهکاری را شامل چهار بخش پیشکش کند که به صورت بسیار فشرده به آن می پردازیم:

1 –  دولت کانادا در پذیرش درخواست های متذکره در سال 2012  شصت در صد افزایش به عمل می آورد. به این معنی که کانادا هر سال 15500 درخواست اسپانسر والدین و پدر و مادر کلان را به کانادا می پذیرفت، اما در سال 2012 این رقم را به 25000 افزایش می دهد.

2 – دولت کانادا راهکار جدیدی تحت نام “سوپر ویزه برای والدین و پدر و مادر کلان”   رویدست می گیرد. این ویزه  که به افراد دارای واجد شرایط داده می شود، ورود چند مرتبه این افراد را به کانادا تضمین کرده و دارنده گان این ویزه می توانند  بیست و چهار ماه در کانادا اقامت کنند بدون اینکه ضرورت به تمدید ویزه داشته باشند. این قانون از اول دسامیر سال 2011 مورد تطبیق قرار گرفته و اجرای این ویزه به طور میانگین هشت هفته را در بر می گیرد. ناگفته پیداست که در این صورت کسانی که باید کم از کم هشت سال منتظر قبولی ویزه می شدند، اینک می توانند در ظرف هشت هفته ویزه دریافت کنند. البته شرط مهم برای دریافت این ویزه این است که درخواست کننده گان برای شخصی که اسپانسرش می کنند، باید بیمه صحی شخصی در مدتی که شخص مذکور در کانادا زنده گی می کند، خریداری کنند.

3 – دولت کانادا با اتباع خود در مورد کارآیی این قانون مشوره خواهد کرد.

4 – برای جلوگیری از انباشت درخواست ها و کاهش مدت انتظار رسیده گی به درخواست های موجود در طول این مدت، وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا از پذیرش درخواست جدید در این مورد برای بیست و چهار آمده خودداری می کند. از پنجم ماه نوامبر 2011 این قانون به منصه اجراء قرار گرفته است. وبسایت رسمی وزارت شهروندی و مهاجرت و چند فرهنگی کانادا http://www.cic.gc.ca/english1.

1. وبسایت رسمی وزارت شهروندی و مهاجرت و چند فرهنگی کانادا: http://www.cic.gc.ca/english/resources/statistics/facts2010/permanent/01.asp

 نوشته شده در  Wed 25 Jan 2012