خلیل امیر و آثارش در یک نگاه کوتاه

عبدالرحیم احمد پروانی

به دو دلیل در پی آن نیستم که آثار خلیل امیر را به نقد بگیرم. نخست اینکه نقد آثار او کار سهلی نیست ، دستکم برای من که نقاش نیستم و دوم اینکه هر اثر خلیل امیر دنیایی از سخن در خود نهفته دارد و بیننده به قدر فهم و درک خود می تواند برداشت های متفاوتی از آثار این هنرمند داشته باشد. پس این کار را می گذارم به اهل فن و خواننده گان با ذوق و چیز فهم و اما در این نوشته فقط می خواهم خلیل امیر را که هنرمندیست کم حرف، متواضع و بی مدعا به معرفی بگیرم و نمونه های از آثار را در معرض دید شما قرار بدهم.

خلیل امیر نقاش هنرمند www.arghawan.org

خلیل امیر نقاش هنرمند
www.arghawan.org

خلیل امیر مرادخانی کابل به دنیا آمد و دوره ابتدایی و متوسطه را در مکاتبل مختلف شهر کابل به پایه اکمال رسانید. پس از اتمام صنف دوازده در  وزارت پلان به کار مشغول شد. بعد به عسکری رفت و متعاقب آن برای تحصیلات عالی به ماسکو رفت. پس از اکمال تحصیل به کشور برگشت ودر وزارت کار و تامینات اجتماعی شامل کار شد. در سال 92 به کابل آمد و اینک در شهر هامبورگ جرمنی زنده گی می کند.

از خلیل امیر می پرسم،: هر تابلوی تان گفته های زیادی دارد، چی می خواهید بگویید؟ می گوید: ایده هر اثری که خلق می کنم، ناخوآگاه به سراغم می آید. من ضرب آهنگ پنهان ترین تپش های درون خود را نقاشی می کنم. من خود را متعهد می بینم نه زیبایی ها، که ظلم، وحشت و بیچاره گی انسان ها را به تصویر بکشم. پاول کلی گفته بود، تنها به تصویر کشیدن ساده آنچه را که می بینیم کافی نیست، بلکه آنچه که از دیده نهان می ماند باید به تصویر کشیده شود. من با این گفته موافق هستم و تصمیم گرفته ام در کار های خود بخش تراژیک نمایشنامه زنده گی را به تصویر بکشم

اثری از خلیل امیر www.arghawan.org

اثری از خلیل امیر
www.arghawan.org

می پرسم: از چه سبکی پیروی می کنید؟ می گوید: این سبک، سبک جدید و از خودم است. در افغانستان و جای دیگری چنین سبکی تا به حال دیده نشده
است.

می گویم: تا جایی که دیده می شود، انسان در آثار شما نقش محوری دارد. می گوید: بلی، درست می گویید. انسان محور اصلی آثارم است. بعد اضافه می کند: انسانم آرزوست.

آیا تا به حال نمایشگاهی از آثار خود دایر کرده اید؟ می گوید،: واقعیت این است که تا هنوز چنین فرصتی به دست نیامده است. یکی دو بار آثار خود را به نمایش گذاشته ام، به صورت نمایشگاه مستقل تا به حال نه.

اثری از خلیل امیر www.arghawan.org

اثری از خلیل امیر
www.arghawan.org

می پرسم: چطور شد به نقاشی روی آوردید؟ می گوید: از کودکی به نقاشی علاقه داشتم و مادرم تشویقم می کرد. تا هنوز جمله زیبایش “چقه خوب رسم می کنی” تا هنوز در گوشهایم طنین انداز است.

من در اول گفته بودم، خلیل امیر هنرمند بی مدعا و کم حرف است.به پرسش ها پاسخ های کوتاه ارایه می کند. گویی عادت کرده است، حرف هایش را از طریق هنرش، با تابلوهایش بگوید. ارغوان برای خلیل امیر موفقیت های بیشتر آرزو می کند و امیدوار است آثار زیبای و گویای او به صورت گسترده نشر و در معرض دید قرار بگیرد تا سخن دل این هنرمند که با انگشتان جادویی اش بر پرده تابلو نقش می بندند، به گوش ها برسد. این هم دو اثر دیگر خلیل امیر

اثری از خلیل امیر www.arghawan.org

اثری از خلیل امیر
www.arghawan.org

اثری از خلیل امیر www.arghawan.org

اثری از خلیل امیر
www.arghawan.org

امیدوارم در فرصت دیگر صحبت مفصلی با خلیل امیر داشته باشم. قابل تذکر می دانم باز نشر آثار خلیل امیر به منظور کارهای فرهنگی و غیر انتفاعی مانعی ندارد. در سایر موارد نشر این آثار صرف با اجازه کتبی خود هنرمند ممکن است.