Daily Archives: مهر 29, 1392

ابزار های سرد شکار در شمالی

عصر دولتشاهی

 یادداشت: درین نوشته تلاش کرده ام یکی از مهارتهای نوشتن- نوشتن متون تشریحی (descriptive writing) را به کار ببرم. متون تشریحی در نوشته های علمی و به ویژه آنچه علوم تجربی گفته شده است، کار برد بیشتر دارد. اما همچو متنهایی جایگاه خاص خود را در داستان نویسی نیز داشته است. در گذشته نیز یکی دو تلاش درین زمینه کرده ام. چرا که فکر می کنم جایگاه همچو نوشته هایی در ادبیات و نوشته های هم میهنان ما خالیست. امید است دوستان دیگر نیز که قلمی بهتر و رساتر دارند، درین عرصه کارهایی را رویدست بگیرند.