Monthly Archives: خرداد 1394

اخلاق چیست؟

نگارنده: جیمز راشل
ترجمه: عبدالرحیم احمد پروانی

دشواره‌ی تعریف
تلاش برای درک نظام‌مند ماهیت اخلاق و مقتضیات آنچه را که سقراط از آن به «چگونه باید زندگی کنیم و چرا»  تعبیر می‌کند، فلسفه‌ی اخلاق می‌خوانند. برای شروع مفید است که تعریفی ساده و همه‌پذیر از اخلاق به دست دهیم، اما این امر دشوار می‌نماید؛ زیرا  تئوری‌های مختلفی وجود دارند که هر کدام در مورد چگونگی زیست اخلاقی، تعاریف  متفاوتی ارائه می‌کنند. این امر ایجاب می‌کند که احتیاط پیشه کنیم، اما نباید از تلاش باز ایستیم.

چالش نسبیت فرهنگی

نویسنده: جیمزراشل
برگردان: عبدالرحیم احمد پروانی
چگونه فرهنگ¬‌های مختلف قوانین مختلفی دارند؟
داریوش، شاه ایرانِ باستان در جریان لشکرکشی¬‌های خود، شیفته‌¬ی تفاوت‌های فرهنگی گردیده بود. مثلاً او دریافته بود که کالا‌‌ت‌¬ها (قبیله‌¬یی در هندوستان) پس از مرگ پدر، جسد او را می‌¬خورند. یونانی‌¬ها، طبعاً چنین کاری نمی‌کردند. آنها مرده‌های خود را می‌¬سوزاندند و این آیین تشییع را منحیث شیوه¬‌یی طبیعی و مناسب برای از بین‌بردن جسد قلمداد می‌کردند. داریوش می¬‌پنداشت احترام به فرهنگ¬‌های مختلف، بخشی از درک پیچیده‌¬گی‌¬های جهان است.

در برما چی می گذرد؟

در بر ما چی می گذرد؟
برگردان: عبدالرحیم احمد پروانی
وضعیت جاری
پس از آنکه دولت تحت الحمایه ارتش برما، در سال 2010 رهبر دموکرات خواه آونگ سان سو کیوی Aung San Suu Kyi را از حبس خانگی رها و دست به یک سلسله اصلاحات زد، امیدواری هایی در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در برما به وجود آمد. اما ادامه خشونت ها و بحران بشری جاری پرسش هایی را در مورد توانایی و اراده دولت آن کشور برای حمایت از مردم ملکی به وجود آورده است.