تماس با ما

ارغوان با رعایت و احترام به حق آزادی بیان، خود را متعهد به نشر مقالات، پژوهش ها و نظرات نویسنده ها و خواننده گان عزیز می داند. تنها، مطالبی که در آن ها عفت کلام مراعات نشده باشد، در ارغوان جایی برای نشر نخواهد داشت. مطالب تان را می توانید به ای میل زیر بفرستید

editor@arghawan.org

پاسخ دهید